Start campagne 'Pleegouders in beeld'

Persbericht

Nederlanders: pleegzorg moet prominenter in de schijnwerpers
Nieuwe campagne SIRE brengt pleegouders in beeld

Amstelveen, 30 juli 2008 - Het overgrote deel van de Nederlanders neemt zijn petje af voor het werk van pleegouders. De inspanningen van pleegouders kunnen op grote bewondering rekenen. Ook aan het maatschappelijk nut van pleegzorg wordt bijna niet getwijfeld. Dit blijkt uit onderzoek van R&M Matrix, in opdracht van SIRE, naar het beeld en kennis van Nederlanders omtrent pleegzorg. Deze positieve houding blijkt ook uit het feit dat 8 op de 10 ondervraagden meent dat het werk van pleegouders sterk wordt onderschat en meer aandacht verdient. Aanleiding voor het onderzoek is de nieuwe campagne van SIRE die 30 juli van start gaat onder de titel ‘ Pleegouders zijn bijzonder nodig’. De nieuwe Sire-campagne richt zich niet op het werven van pleegouders, maar wil pleegouders van nu een groot compliment geven door Nederlanders te laten zien hoe onmisbaar hun rol is. Dat de opvoeding nu eenmaal niet aan een kind zelf overgelaten kan worden, wordt vanuit het perspectief van een kind indringend in beeld gebracht. Dit is de kern van de campagne geworden, met als centraal thema:
‘Je mag van een kind niet verwachten dat het zichzelf opvoedt als de ouders dat even niet kunnen. Pleegouders zijn bijzonder nodig’.
Maatschappelijk belang
De resultaten van het onderzoek onderstrepen het belang van de campagne: ruim 8 op de 10 respondenten vindt dat pleegzorg meer aandacht verdient. Het overgrote deel van de Nederlanders is dan ook zeer positief over pleegouders: 94% van de respondenten geeft aan hun inspanningen te bewonderen. Het maatschappelijk nut van de pleegzorg staat volgens de respondenten buiten kijf. Pleegzorg wordt door de respondenten op de ‘ladder’ van maatschappelijke relevantie zelfs op de tweede plek geplaatst, op gelijke hoogte met kinderopvang en net onder scholing.

Gebrek aan pleeggezinnen
Dit grote maatschappelijk belang gaat volgens de respondenten helaas samen met een gebrek aan pleeggezinnen: 91% is ervan overtuigd dat er te weinig pleeggezinnen beschikbaar zijn. Een mening die overigens aansluit bij de daadwerkelijke situatie. Op dit moment staan bijna duizend kinderen op een wachtlijst.

Zelf pleegouder?
Ofschoon de campagne niet de bedoeling heeft om nieuwe pleegouders te werven, was de vraag toch interessant in hoeverre men zelf bereid zou zijn om pleegouder te worden. Slecht een zeer kleine minderheid (2%) zegt volmondig dat dit ‘ echt iets voor mij’ zou zijn en 6% zou het eventueel in overweging nemen. Waarschijnlijk speelt een gebrek aan kennis omtrent pleegzorg mee. Zo denkt bijvoorbeeld 2/3 van de Nederlanders dat dit “een paar jaar of langer” is. In werkelijkheid duurt slechts in 30% van de gevallen het verblijf bij een pleegezin langer dan 1 jaar.

Over het onderzoek
Doel van het onderzoek was het in kaart brengen van de kennis en houding van de Nederlandse bevolking ten aanzien van pleegzorg. Het onderzoek fungeert als een 0-meting waarmee het mogelijk wordt na afloop van de Sire-campagne na te gaan in hoeverre er veranderingen zijn opgetreden in kennis of houding. Het onderzoek werd uitgevoerd door R&M Matrix, via een webenquête. In totaal hebben 501 deelnemers de vragenlijst compleet ingevuld. Zij vormen een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder.

Aanleiding en keuze campagne
In 2007 bestond SIRE 40 jaar. Ter gelegenheid daarvan heeft SIRE een open oproep gedaan aan alle Nederlanders om een maatschappelijk onderwerp aan te dragen, waarvan men vond dat het aandacht verdient. Hierop zijn talloze suggesties binnengekomen. Uit de suggesties zijn 10 onderwerpen geselecteerd door het publiek. Een onafhankelijke jury heeft hieruit het onderwerp ‘Pleegouders in beeld’ uiteindelijk als winnaar gekozen.

Over Sire
Sire is een onafhankelijke stichting die onderbelichte maatschappelijke onderwerpen aan de orde wil stellen en agenderen bij burgers, opinieleiders en besluitvormers. Sire is een initiatief vanuit de communicatiebranche, waarbij de betrokken partijen zich belangeloos inzetten voor campagnes die bijdragen aan een betere samenleving.

-    Einde –

Meer informatie
Voor meer informatie over de campagne verwijzen we u graag naar de site www.sire.nl.

Foto’s van de lancering van de campagne kunt u vinden via www.presslink.nl/Pleegoudersinbeeld

Voor meer persinformatie kunt u contact opnemen met Porter Novelli, Elles in ‘t Hout
E-mail: eithout@porternovelli.nl
Telefoon: +31 (0) 20 543 76 00

Voor meer informatie over SIRE kunt u contact opnemen met Jantien Anderiesen (directeur SIRE).
E-mail: sire.jantien@euronet.nl
Telefoon: +31 (0) 20- 4410677

Thema: